విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య సలక్షణ ఘనాపాటి గారి ప్రవచనం